GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
Wod. Kan. > Taryfa wod-kan - aktualna >

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej  Spółka z o. o. w Krupach

ogłasza

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Darłowo obowiązujące od 01.07.2023 r. na okres trzech lat.

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług

W1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym;

W2

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym;

W3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym;

W4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

W5

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym;

W6

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym;

W7

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym;

W8

Odbiorcy usług – gmina Darłowo pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym;

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:

 1. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o której mowa w art. 274 pkt 4 Prawa wodnego;
 2. woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody, o których mowa w art. 274 pkt 2 lit. za) Prawa wodnego;
 3. przeciętne normy zużycia wody – przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; rozporządzenie obowiązujące na dzień złożenia wniosku – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70).

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług

K1

Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

K2

Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

K3

Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

K4

Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

K5

Pozostali - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

Użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków sformułowanie przeciętne normy zużycia wody oznacza przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; rozporządzenie obowiązujące na dzień złożenia wniosku – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8 poz. 70).

Do cen i stawek opłat abonamentowych netto podanych w powyższych tabelach, dolicza się aktualnie obowiązujący podatek VAT. Ceny i stawki brutto zostały wyliczone w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia wniosku – 8%.

 

Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

L.p.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostka

Wartość dopuszczalna

1 2 3 4

I grupa wskaźników

1.

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)

mgO2/l

650

2.

 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTcr)

mgO2/l

1000

3.

Zawiesina ogólna

mg/l

500

4.

Azot ogólny

mgN/l

100

5.

Fosfor ogólny

mgP/l

20

II grupa wskaźników

6.

pH

-

6,5 - 9

7.

temperatura

ºC

35

III grupa wskaźników

8.

Chlorki

mgCl/l

500

9.

Siarczany

mgSO4/l

500

10.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków przy wprowadzaniu ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

L.p.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostka

Jednostkowa stawka opłaty  za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

I grupa

1.

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)

zł/kg BZT5

2,32

2.

 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTcr)

zł/kg ChZTcr

1,80

3.

Zawiesina ogólna

zł/kg Zog

2,32

4.

Azot ogólny

zł/kg N

3,02

5.

Fosfor ogólny

zł/kg P

6,26

II grupa

6.

pH

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH

zł/m3

1,26

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH  do1,5 pH 

zł/m3

3,15

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH

zł/m3

6,29

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH

zł/m3

12,20

7.

Temperatura

temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5ºC-za każdy stopień przekroczenia

zł/m3

0,63

temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5ºC i więcej- za każdy stpień przekroczenia

zł/m3

1,26

III grupa

8.

Chlorki

zł/kg Cl

1,22

9.

Siarczany

zł/kg SO4

1,22

10.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

zł/kg

12,58

 

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego odbywa się na podstawie:
 1. kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i dokonywanych w ich trakcie pomiarów,
 2. pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, obowiązany do dokonywania takich pomiarów.
 1. Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT (aktualną stawkę).
 2. Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczana będzie w oparciu o ilość ścieków wprowadzoną do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość ścieków określana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej z odbiorcą usług.
 3. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.
 4. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
 1. dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 2. dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez odbiorcę usług laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniu pobrania prób ścieków, a nadto jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji, przy zachowaniu określonych w pkt 7 warunków dotyczących możliwości odczytu urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – wodomierza głównego.
 1. Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. O zamiarze przeprowadzenia kontroli (rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie lub drogą mailową powiadomić Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego, gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku – wodomierza głównego). O wynikach kontroli odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne drogą mailową lub pisemnie przesyłając wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków w terminie 3 dni od daty otrzymania sprawozdania.
 2. W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę według przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli.
 3. W razie przekroczenia dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w grupie I wymiar opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustala się przyjmując ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższe opłaty.
 4. W razie przekroczenia dwóch wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w grupie II, wymiar opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustala się przyjmując ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższe opłaty.
 5. W razie przekroczenia dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w grupie III, wymiar opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustala się przyjmując ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższe opłaty.
 6. W razie równoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości we wskaźnikach zanieczyszczeń z grupy I, II i III wielkość opłaty dodatkowej ustala się jako sumę opłat, według zasad opisanych w punkcie 9,10 oraz11.

 

Decyzja Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - do pobrania

 

Zamieszczono:

 1. strona internetowa www.gzup.gminadarlowo.pl
 2. tablica ogłoszeń:
  1. GZUP Sp. z o.o. w Krupach,
  2. Urząd Gminy Darłowo,
  3. Sołectwa – wszystkie,
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z IOD - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki. | Klauzula informacyjna RODO »
Nr konta PKO BP:
39 1020 2791 0000 7502 0336 8362
KRS: 0000625602
REGON: 364588468 NIP: 4990657295
Kapitał zakładowy - 3.625.000,00 PLN