GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
Wod. Kan. > Taryfa wod-kan - 2018-11.2022 >

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej  Spółka z o. o. w Krupach

ogłasza

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Darłowo obowiązujące od 23.06.2018 r. na okres trzech lat.

 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę.

 Lp. 

 Taryfowa grupa odbiorców 

Wyszczególnienie

 Cena netto w okresie obowiązywania
taryf

 Jednostka miary

 od 1 do 12 
miesiąca
 od 13do 24 
miesiąca
 od 25 do 36
miesiąca

1

2

3

4

5 6

7

1.

Grupa I – odbiorcy
za zużytą wodę

cena za 1m3
dostarczonej wody 

3,49

3,51 3,52

zł/m3

 

 1. Wysokość cen za odprowadzane ścieki.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena netto w okresie obowiązywania
taryf

 Jednostka miary 

od 1 do 12 
miesiąca
od 13do 24 
miesiąca
od 25 do 36
miesiąca

1

2

3

4

5 6

7

1.

 

 Grupa I – odbiorcy za wprowadzone ścieki 

Cena za 1m3
  odprowadzonych ścieków 

4,75

4,77 4,78

 

zł/m3

2.

Grupa II – odbiorcy ścieków przemysłowych

 Cena za 1 m3
 odprowadzonych ścieków

4,75

4,77 4,78

 

zł/m3

 

do cen określoych w kolumnach 4,5,6 tabel 1 i 2 dolicza się podatek VAT, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

 

 1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

L.p.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostka

Wartość dopuszczalna

I grupa wskaźników

1.

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)

mgO2/l

650

2.

 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTcr)

mgO2/l

1000

3.

Zawiesina ogólna

mg/l

500

4.

Azot ogólny

mgN/l

100

5.

Fosfor ogólny

mgP/l

20

II grupa wskaźników

6.

pH

-

6,5 - 9

7.

temperatura

ºC

35

III grupa wskaźników

8.

Chlorki

mgCl/l

500

9.

Siarczany

mgSO4/l

500

10.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

 

 1. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków przy wprowadzaniu ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

L.p.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostka

Jednostkowa stawka opłaty  za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

I grupa wskaźników

1.

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)

zł/kg BZT5

1,93

2.

 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTcr)

zł/kg ChZTcr

1,50

3.

Zawiesina ogólna

zł/kg Zog

1,93

4.

Azot ogólny

zł/kg N

2,52

5.

Fosfor ogólny

zł/kg P

5,22

II grupa wskaźników

6.

pH

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH

zł/m3

1,26

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH  do1,5 pH 

zł/m3

3,15

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH

zł/m3

6,29

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH

zł/m3

12,20

7.

temperatura

temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej niż 5ºC

zł/m3

0,63

temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej niż 5ºC

zł/m3

1,26

III grupa wskaźników

8.

Chlorki

zł/kg Cl

1,02

9.

Siarczany

 zł/kg SO4

1,02

10.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

zł/kg

10,48

 

do cen określonych w kolumnie 4 tabeli 4 dolicza się podatek VAT, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221, t.j. z późn. zm.).

 

 1. W przypadku przekroczenia dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w I grupie wskaźników wymiar opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustala się przyjmując ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższe opłaty.
 2. W przypadku przekroczenia dwóch wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w II grupie wskaźników wymiar opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustala się przyjmując ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższe opłaty.
 3. W przypadku przekroczenia dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w III grupie wskaźników wymiar opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustala się przyjmując ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższe opłaty.
 4. W przypadku równoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości we wskaźnikach zanieczyszczeń z I, II lub II grupie wskaźników wielkość opłaty dodatkowej ustala się jako sumę opłat, według zasad opisanych w punkcie 1,2 oraz 3.

 

Decyzja Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - do pobrania

 

Zamieszczono:

 1. strona internetowa www.gzup.gminadarlowo.pl
 2. tablica ogłoszeń:
  1. GZUP Sp. z o.o. w Krupach,
  2. Urząd Gminy Darłowo,
  3. Sołectw – wszystkie,
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z IOD - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki. | Klauzula informacyjna RODO »
Nr konta PKO BP:
39 1020 2791 0000 7502 0336 8362
KRS: 0000625602
REGON: 364588468 NIP: 4990657295
Kapitał zakładowy - 3.625.000,00 PLN