GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
PSZOK > Limity na PSZOK >

UCHWAŁA NR XXVI.293.2020 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

1) dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości do 3 m3 na rok (ok. 0,6 tony),
b) zużyte opony – w ilości do 4 sztuk na rok,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 3 m3 na rok (ok. 0,6 tony).

 

2) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na której są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568), w tym części nieruchomości „mieszanych”, na których prowadzona jest ww. działalność gospodarcza:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości do 6 m3 na rok (ok. 1,2 tony),
b) zużyte opony – w ilości do 4 sztuk na rok,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 6 m3 na rok (ok. 1,2 tony).

 

3) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - inne niż nieruchomości na której są świadczone usługi hotelarskie:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości do 1 m3 na rok (ok. 0,2 tony),
b) zużyte opony – w ilości do 4 sztuk na rok,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 1 m3 na rok (ok. 0,2 tony).

 

4) dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości do 0,5 m3 na rok (ok. 0,1 tony),
b) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 0,5 m3 na rok (ok. 0,1 tony).

 

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z IOD - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki. | Klauzula informacyjna RODO »
Nr konta PKO BP:
39 1020 2791 0000 7502 0336 8362
KRS: 0000625602
REGON: 364588468 NIP: 4990657295
Kapitał zakładowy - 3.625.000,00 PLN