GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
Wod. Kan. > Oczyszczalnia >

Oczyszczalnia w Rusku

Oczyszczalnia ścieków w Rusku została oddana do użytkowania w czerwcu 2011 r., natomiast jej uruchomienie nastąpiło w czerwcu 2012 r.

Ścieki z terenu Gminy Darłowo dopływają na oczyszczalnię kanalizacją tłoczną oraz są dowożone wozami asenizacyjnymi.

 

Oczyszczalnia w Rusku

Układ technologiczny oczyszczalni obejmuje:

​- Oczyszczanie mechaniczne w skład którego wchodzą: 2 kraty gęste mechaniczne oraz 2 piaskowniki wirowe z systemem usuwania części pływających.

- Oczyszczanie biologiczne z możliwością chemicznego strącania fosforu, w skład którego wchodzą 3 reaktory SBR o zasilaniu porcjowym ze zbiornika retencyjnego, umożliwiające prowadzenie następujących procesów: mineralizacja związków węgla, denitryfikacja, nitryfikacja oraz biologiczna defosfatacja.

- Przeróbka osadów ściekowych, w skład której wchodzą: wstępne zagęszczanie osadu, odwadnianie osadu na prasie taśmowej oraz higienizacja osadu wapnem.

 

Przepustowość oczyszczalni wynosi Qśrd - 3156 m3/d, natomiast RLM -26458.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Kanał Domasławicki z dopływem do rzeki Grabowej.

 

 

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z IOD - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki. | Klauzula informacyjna RODO »
Nr konta PKO BP:
39 1020 2791 0000 7502 0336 8362
KRS: 0000625602
REGON: 364588468 NIP: 4990657295
Kapitał zakładowy - 3.625.000,00 PLN